เป้าหมายหลัก

Main

ภูมิหลัง 
         แนวโน้มความเป็นมนุษย์ในแต่ละระนาบเชื่อมโยงกัน  เด็กในพัฒนาการระนาบที่ 1 เป็นนักค้นหาความจริงผ่านประสาทรับรู้ เด็กสร้างตนเอง พัฒนาตนเองผ่านจิตซึมซับ
ลักษณะของเด็กในพัฒนาการระนาบที่2 จะแตกต่างออกไป แนวโน้มของความเป็นมนุษย์เริ่มเปลี่ยนมาทำงานกับจิตซึมซับที่มีเหตุผล สามารถเชื่อมโยง ตัดสินและทำงานอย่างสมเหตุสมผลได้  จิตซึมซับเปลี่ยนไปเป็นจิตซึมซับทีใช้เหตุผล การเตรียมการสิ่งแวดล้อมต้องเปลี่ยนตามไปด้วย บทบาทของผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย   เด็กระดับประถมศึกษาปฏิบัติงานไม่ได้ต่อเนื่องกับชั้นอนุบาลทั้งหมด ครูจะต้องใส่ใจให้ดีเพราะถ้าหากต้องการพัฒนาเด็กในพัฒนาการระนาบที่ 2 ให้เต็มตามศักยภาพ


ความต้องการของเด็กในพัฒนาการระนาบที่ 2   เมื่อเด็กเข้าสู่ระนาบที่ 2 เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสติปัญญาก็เริ่มทำงาน บทบาทของผู้ใหญ่ต้องเปิดโอกาสให้เด็กทำงานอย่างเต็มที่ งานของเด็กต้องมีหลักของเหตุผล  การที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำตลอดเวลานั่นแสดงว่าไม่เปิดโอกาสให้จิตแห่งเหตุผลของเด็กทำงาน เป็นการปิดกั้นเด็กเราต้องการช่วยให้เด็กหลักแห่งเหตุผล   เด็กอายุ 6 ปีเริ่มพัฒนาตนเอง เขาต้องผ่านกระบวนการสร้างตนเอง ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด   ดร.มอนเทสซอรี  เรียกว่า การเกิดใหม่แต่ยังเป็นเด็กคนเดียวกัน
                พืช และ สัตว์  ควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมให้เด็กได้ดูแล  สิ่งแวดล้อมที่ดี  ครูควรจัดสัตว์ทั้ง 5 ประเภท  ไม่ใช่สัตว์ทั้งหมดมีในปีแรก  2-3 ปีสัตว์บางอย่างมาภายหลัง  สัตว์ต้องเป็นของจริง สัตว์เลี้ยง 5ประเภท เด็กต้องฝึกดูแล  และสังเกตการณ์ทำงาน ส่วนต่างๆ ของร่างกายสัตว์  การมีสิ่งเหล่านี้ฝึกการสังเกตของเด็ก  เด็กจะรู้ความต้องการของสัตว์  เช่น อาหาร น้ำ  หรืออยู่นอกห้องเรียนก็ได้  อยู่ในห้องเรียนก็ได  หรืออยู่ทั้งนอกและในห้องก็ได้  เด็กควรได้ฝึกการดูแลสัตว์เหล่านี้  เช่น  เด็กตกลงกันว่า นกควรได้รับอาหารช่วงไหน  อาหารประเภทไหน  สิ่งเหล่านี้ก็ใช้ได้กับพืชเช่นเดียวกัน  ให้ความอึดอัด  และไม่มีสิ่งของมากองรวมกัน  วัตถุสำหรับศิลปะ  วัตถุนำมาให้เด็กมาสังเกต  หรือเล่าเรื่อง  เรามีสิ่งให้เด็กดูแลสิ่งแวดล้อม  เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาด  เพื่อให้เด็กดูแลห้องเรียน  ต้องมีชั้นส่วนตัวของเด็ก คือ กระเป๋าส่วนตัว ฯลฯ  

Mind Mapping

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น