เป้าหมายหลัก

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

วันที่  1 สิงหาคม  2557
ได้เข้ากลุ่มกับคณะครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
กิจกรรม
-                   คณะครูร่วมนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออก
-                   ครูใหญ่ให้ครูแต่ละชั้นนำเสนอการจัดทำแผนการเรียนรู้
เริ่มจากครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Quarter 2 ซึ่งได้กำหนด Topic  “ข้าว”
 พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
การเจริญเติบโตและโครงสร้างของข้าง
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของต้นข้าว
-  วัด ความเจริญเติบโตของต้นข้าง
- เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นข้าวในพื้นที่ที่มีแสง  กับไม่มีแสง

-  สอบถามบุคคลที่อยู่ใกล้หรืออยูภายในโรงเรียน เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ  คน  พืช  และสัตว์  ใช้เวลาแตกต่างกันเท่าไหร่
-ให้นักเรียนแยกเมล็ดข้าว โดยนักเรียนแต่ละคนนำเมล็ดข้าวมาจากบ้าน
-  นักเรียนบอกอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าว ขนมครก
- ตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ
- การทำชาจากใบข้าว
- เปิดตลาด ขายผลิตภัณฑืที่ทำมาจากข้าว
-  ตั้งคำถามให้เด็กตอบว่า  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าอนาคตไมมีข้าว
-  แบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
-  สุดท้ายสับดาห์ที่ 10 จะเป็นการแสดง
เมื่อนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จ  ครูใหญ่นายวิเชียร  ไชยบัง  ก็ตั้งประเด็นคำถามเช่น  ความเป็นวิทยาศาสตร์  ความเป็นสังคมศึกษา  ภาษาไทย และอื่น  พร้อมเสนอแนะส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
ต่อจากนั้นครูผู้สอนแต่ละชั้นก็จะออกมานำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ Quarter 2 จนครบกระบวกนการทุกชั้น  โดยมีครูใหญ่ตั้งประเด็นคำถามครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ  พร้อมแนะนำชี้แนะอย่างเป็นประโยชน์
ภาคบ่าย  ครูใหญ่ทำความเข้าใจในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้  ครูต๋อยได้ชี้แจงเรื่องปฏิทินในการศึกษาดูงาน  หลังจากนั้น  ครูอ้อนได้นำคณะศึกษาดูงานเรียนรู้เรื่องการทำ blog เพื่อทำแผนออนไลน์ และแนะนำสถานที่ต่างๆหลังจากเสร็จจากการทำ Blog  เสร็จสิ้น  เพื่อให้คณะผู้ศึกษาดูงามได้มีความสุขในการศึกษาดูงานในครั้งนี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น